Okresowa
Koalicja

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności Okresowej Koalicji jest KUCZLCZYK FOUNDATION, fundacja założona i działająca pod prawem polskim, z siedzibą przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471002.
 • We wszystkich sprawach związanych z ochroną przekazywanych danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem mogą Państwo kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych Kulczyk Foundation – poprzez adres e – mail iod@kulczykfoundation.org.pl, jak również pocztą tradycyjną na adres Kulczyk Foundation.
 • W ramach Okresowej Koalicji przetwarzać będziemy wyłącznie dane, które sami Państwo nam udostępnią (w tym adres e-mail za pomocą którego kontaktują się Państwo z Okresową Koalicją oraz wszelkie dane zawarte w treści tej wiadomości) oraz wyłącznie w celu zwrotnego kontaktu z Państwem. Podstawą prawną jest zgoda, wyrażona przez Państwa poprzez dobrowolny kontakt z Okresową Koalicją (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. d) RODO).
 • Ponadto, podane dane osobowe mogą być przetwarzane w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Kulczyk Foundation, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którymi są:
  – przechowywanie dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
  – dochodzenie ewentualnych roszczeń bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Przekazane przez Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione członkom i partnerom Okresowej Koalicji, których aktualną listę znajdą Państwo pod adresem www.okresowakoalicja.pl wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa prośbę o kontakt. Każdy z członków i partnerów Okresowej Koalicji przetwarza Państwa dane jako niezależny administrator.
 • Przekazane przez Państwa dane osobowe mogą nadto zostać udostępnione:
  – podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne stosowane przez Administratora,
  – podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny na udzielenie Państwu odpowiedzi, nie dłużej niż 2 lata po ostatnim kontakcie.
 • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), a nadto prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu. Powyższe uprawnienia mogą Państwo kierować do każdego z administratorów.
 • Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 • Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.